คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Business and Communication Arts
University of Phayao

สโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

นายณัฏฐ์ธนัญ ตนะทิพย์

ประธานสโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

นางสาวนลัทพร สุรโรจนกุล

รองประธานสโมสรนิสิต ฝ่ายบริหาร

นายอภิสิทธิ์ ติยะกว้าง

รองประธานสโมสรนิสิต ฝ่ายวิชาการ

นายปริญญา เมืองมา

รองประธานสโมสรนิสิต ฝ่ายกิจกรรมนิสิต

นางสาวกรรณิการ์ วงค์ไชย

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นายอภิลาภ ช่างคำ

หัวหน้าฝ่ายสถานที่

นางสาวพรนภา อนุกรณ์

หัวหน้าฝ่ายประสานงาน

นางสาวสุนิตา ภู่ห้อย

หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ

นางสาวสวรรยา สอนเล็ก

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ

นางสาวกวินธิดา กาวิชัย

หัวหน้าฝ่ายจัดหารายได้

นางสาวธิดาวัลย์ ใจเย็น

หัวหน้าฝ่ายพยาบาล

นางสาวอริศรา ศรีจันทร์แดง

หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร

นายภานุพันธ์ ล้ำเลิศ

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

นายปุณณวิชญ์ ภูมิน

หัวหน้าฝ่ายผู้นำเชียร์

นายจักรี ประจักษ์ภูปัญญา

หัวหน้าฝ่ายดนตรี
ฝ่ายบริหาร

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายกิจกรรม

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่