คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Business and Communication Arts
University of Phayao

ประมวลจริยธรรม
ประมวลจริยธรรม
* ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564
* ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา
* ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ.2563
การขับเคลื่อนจริยธรรม
* คณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
* รายงานประชุม คณะกรรมการบริหารคุณภาพองค์กร ครั้งที่ 1/2566
* คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา
* แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาฯ คณะบริหารธุรกิจฯ
* แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาฯ มหาวิทยาลัยพะเยา
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล (การประเมิน องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมการทำงาน ข้อย่อยที่ 5 ปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และการรักษาวินัย คุณธรรมจริยธรรม)

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่