ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     หลักสูตรการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ Revive UP

หลักสูตรการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมมือกับ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ Revive UP “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)” ให้นิสิตภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสื่อสารรณรงค์ให้นิสิตเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน พร้อมส่งเสริมให้นิสิตมีความสามารถในการช่วยชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวถึง กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Revive UP การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) นี้ว่า “กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Revive UP ซึ่งจัดขึ้นโดยนิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร ชั้นปีที่ 4 โดยบูรณาการการพัฒนาทักษะ
เชิงวิชาชีพของนิสิตผ่านรายวิชาการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม การออกแบบประสบการณ์และกิจกรรมพิเศษ และการบริหารโครงการสื่อสาร โดยมีอาจารย์วิราพร โชติปัญญา และอาจารย์นิตยา บุญชุ่ม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการร่วมกัน และได้รับงบประมาณการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและการบริการวิชาการจากคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

สำหรับโครงการ Revive UP ของนิสิตหลักสูตรการจัดการการสื่อสาร มีเป้าหมายเพื่อการสร้าง
การตระหนักรู้ และส่งเสริมให้นิสิตเห็นความสำคัญของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) อย่างถูกวิธี มีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการให้ความรู้
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกับหุ่นในการปั๊มหัวใจเพื่อปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน

 “เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดอบรมโครงการ Revive UP ในครั้งนี้ นอกจากจะทำให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้แล้ว นิสิตยังสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยหากอยู่ในเหตุกาณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ

อาจารย์พยนต์ ดวงทิพย์ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า “ทางทีมวิทยากรยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นนิสิตให้ความสำคัญและเข้าร่วมโครงการ Revive UP ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก เพราะสองมือของทุกคนมีโอกาสที่จะช่วยชีวิตผู้อื่นรอดชีวิตได้ การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ CPR ในครั้งนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้นิสิตสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเมื่อเจอกับสถานการณ์ฉุกเฉิน เพราะการช่วยชีวิตนั้นรอไม่ได้ และคนที่สำคัญที่สุดคือคนที่อยู่กับผู้ป่วย ณ เวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินที่มีโอกาสช่วยให้พวกเขารอดชีวิต

อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประธานการเปิดโครงการฯ
กล่าวว่า “โครงการ Revive UP ครั้งนี้ นับเป็นโครงการที่มีประโยชน์กับสังคมโดยรวมอย่างแท้จริง เพราะเมื่อนิสิตมีความรู้ความเข้าใจและสามารถทำ CPR ได้อย่างถูกวิธี นิสิตจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยพะเยาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการฯ นี้จะได้รับการต่อยอดอย่างยั่งยืนในรั้วมหาวิทยาลัย
ของเราและสานต่อสู่ชุมชนและสังคมโดยรอบเพื่อสร้างโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉิน

หากท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ Facebook Fanpage : Revive UP และ การจัดการการสื่อสาร ม.พะเยา

 


ภาพ :   หลักสูตรการจัดการการสื่อสาร   
ข้อมูล/ข่าว :    หลักสูตรการจัดการการสื่อสาร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/5/2566 14:01:20

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่