ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ดำเนินโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

          หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ นำโดย ดร.ธัญทิพย์ คฤหโยธิน ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ดร.อุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ดำเนินโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

          โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน กันมา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งทางคณะได้จัดการตรวจประเมินแบบลงพื้นที่ประเมิน (Site Visit)

          ทั้งนี้ได้ทำการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์ประจำหลักสูตร) นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้ได้ข้อมูลสถานภาพระบบการดำเนินงานระดับหลักสูตรสำหรับการปรับปรุงระบบคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาการของระบบการประเมินที่ตอบเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในเชิงกลยุทธ์ต่อไป


ภาพ :   นางสาวธิภาภรณ์ เงินเย็น   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/1/2566 16:39:00

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่