ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินโครงการวิจัย ภายใต้แผนงาน ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

          นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดย ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์, ดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล ดร.ธัญทิพย์ คฤหโยธิน นางสาววงเดือน ศักดิ์บุญเรือง นายกฤตธัช อนุสสรราชกิจ นางสาวปกบวร พูลเกษร และนางสาวปฏิญญา ธรรมสาร ลงพื้นที่นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินโครงการวิจัย “พัฒนาชุมชนนวัตกรรมด้วยการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยว นโยบายสาธารณะ วิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ชุมชน” ภายใต้แผนงาน ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ให้เป็นเมืองที่เข้มแข็งตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดพะเยา “พะเยาเมืองน่าอยู่ (Phayao Wellness)” โดยใช้แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมผ่านนวัตกรชุมชน สู่ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมที่สร้างรายได้ และยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านตุ่น ซึ่งขณะนี้นักวิจัยได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อให้ชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ตำบลบ้านตุ่น ได้รับทราบข้อมูลผลการดำเนินโครงการดังกล่าว อันจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนต่อไป

 


ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/1/2566 15:05:33

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่