ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree Program) หัวข้อ “เทคนิคการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์”

          หลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เทคนิคการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์” โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างหลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่กับไทยลีลา มัลติมีเดีย โดยดำเนินการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 3-5, 10-12 และ 17 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 40 คน

              การจัดการเรียนการสอนจำนวน 33 ชั่วโมง แบ่งเป็นเนื้อหาทางทฤษฏี และเน้นการฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ “เทคนิคการคิดคอนเทนต์อย่างไรให้ปัง” โดย ดร.ณปภา สุวรรณรงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่เป็นอาจารย์ผู้บรรยาย และ “เทคนิคการพูดผ่านสื่อออนไลน์อย่างไรให้ดูดี” บรรยายโดย ดร.วิวัน สุขเจริญ เกษแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ และหัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และการตัดต่อด้วยสมาร์ทโฟน” บรรยายโดยว่าที่ ร.ต.ณฐไนย เกษแก้ว วิทยากรพิเศษ จากไทยลีลา มัลติมีเดีย

               ผู้เข้าร่วมอบรมที่ให้ความสนใจมีทั้งนิสิตในระดับปริญญาตรี บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคคลภายนอก โดยก่อนการอบรมผู้เข่าร่วมการอบรมมีค่าเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ (3.79) อยู่ในระดับมาก และหลังการอบรม ผู้เข้าอบรมมีค่าเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ (4.50) อยู่ในระดับมากที่สุด เห็นว่าการอบรมเป็นประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานหรือชีวิตประจำวันได้ (4.79) อยู่ในระดับมากที่สุด  

            ค่าเฉลี่ยรวมของวิทยากรทั้ง ท่าน อยู่ในระดับดีมากทั้งหมด ได้แก่ ด้านความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม (4.84) ด้านวิธีการถ่ายทอดและนำเสนอมีความชัดเจน เข้าใจง่าย (4.69)  ด้านการตอบข้อซักถามชัดเจนและตรงประเด็น (4.79) และด้านสื่อประกอบการบรรยาย (4.67) และหัวข้อที่ผู้เข้าอบรมสนใจและมีความต้องการอยากให้จัดอบรมในครั้งต่อไปมากที่สุด ได้แก่ การคิดเป็นภาพ และแนวทางการทำ YouTube


ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/10/2564 13:52:17

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่