ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 63)

          คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) ในหัวข้อ อบรมคณิตศาสตร์พื้นฐานที่จำเป็ร สำหรับหลักสูตรด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ ได้แก่เรื่อง บัญญัติไตรยางค์ การแก้สมการอย่างง่าย การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมการอธิบายค่าสมการต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ขำพึ่งสน อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่นิสิตในครั้งนี้

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/3/2564 13:03:22

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่