ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำนิสิตที่กำลังศึกษารายวิชาการสื่อสารเพื่อการจัดการภัยพิบัติ

          คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดย อาจารย์สุพรรณี เบอร์แนล และอาจารย์พีรญา รัตนจันท์วงศ์ นำนิสิตที่กำลังศึกษารายวิชาการสื่อสารเพื่อการจัดการภัยพิบัติลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในวางแผนการสื่อสาร เพื่อการจัดการภัยพิบัติที่มีชุมชนเป็นฐานราก โดยได้รับความร่วมมือจากคุณณรงค์วิษณุ์ ธรรมชมพู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านโซ้ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้จะทำให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรง และชุมชนสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนรองรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

#ภัยพิบัติห้ามไม่ได้แต่ลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ด้วย #การสื่อสารเพื่อการจัดการภัยพิบัติ


ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/3/2564 10:56:44

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่