ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อประเมินและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” มหาวิทยาลัยพะเยา ณ โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย

          บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ นำโดย อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี, อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ, ดร.นิรมล พรมนิล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว, ดร.จุมภฏ สนิทธางกูร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชีอาจารย์นวพร เกษสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสารอาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ และอาจารย์ชาญชัย พรมมิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อประเมินและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” มหาวิทยาลัยพะเยา ณ โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย

         โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และมีการบรรยาย ในหัวข้อ “การเขียน Learning Outcome” และกิจกรรม Workshop เพื่อประเมินและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี


ภาพ :   กองบริการการศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    กองบริการการศึกษา/ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/2/2564 14:01:53

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่