ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     บุคลากร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

บุคลากร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ นำโดย อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาอาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ และอาจารย์นวพร เกษสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณอุดม คชินทร ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   นพดล วรรณสอน   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน/ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/2/2564 14:00:18

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่