ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานโดยศึกษาดูงานการบริหารจัดการบริษัท King Power สาขารางน้ำ ตึกใบหยกและโรงแรมตึกใบหยกสกาย ณ กรุงเทพมหานคร และธุรกิจชุมชนการท่องเที่ยวทุ่งโปรงทอง

          สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์จิตติมา สกุลเจียมใจ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ ดร.ฑาริกา พลโลก และดร.อภิญญาภรณ์ โสภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ พร้อมด้วยนิสิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 และ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคู่ขนานเศรษฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ศึกษาดูงานโดยศึกษาดูงานการบริหารจัดการบริษัท King Power สาขารางน้ำ ตึกใบหยกและโรงแรมตึกใบหยกสกาย ณ กรุงเทพมหานคร และธุรกิจชุมชนการท่องเที่ยวทุ่งโปรงทอง

ภาพ :   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ/ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/2/2564 11:58:10

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่