ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     นักวิจัย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปรึกษา หารือ กระบวนการการดำเนินงานโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563 ในกรอบ “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ กรอบการวิจัย Demand-Supply Matching Platform” ร่วมกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา พื้นที่น่าน และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

          มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ผู้อำนวยการแผนโครงการวิจัยฯ พร้อมด้วย ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ นางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะผู้วิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา พื้นที่น่าน และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมปรึกษา หารือ กรอบการดำเนิน โครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563 ในกรอบ “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ กรอบการวิจัย Demand-Supply Matching Platform” และกำหนดทิศทางในการดำเนินโครงการวิจัยดังกล่าวต่อไป

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/2/2564 11:03:52

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่