ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

      บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการกลุ่มการสื่อสารศึกษาครั้งที่ 4/2562

      อาจารย์ณัฎฐา นันทตันติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ "ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างแพทย์และผู้สูงอายุ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสื่อสารรวมถึงปัญหาในการสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้สูงอายุในการตรวจรักษา และศึกษาความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างแพทย์กับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและช่วยลดปัญหาในการสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้สูงอายุ ในงานประชุมวิชาการกลุ่มสื่อสารศึกษา “กลุ่มศึกษาการสื่อสารกับกลุ่มคนและชุมชนศึกษา” ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมบวรรัตน์ประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  กับศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ภาพ :   สาขาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/12/2562 16:00:59

© 2019 MIS UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่