ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัสุโขทัยธรรมมาธิราช จัดงานประชุมวิชาการกลุ่มสื่อสารศึกษา “กลุ่มศึกษาการสื่อสารกับกลุ่มคนและชุมชนศึกษา” ครั้งที่ 4/2562 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสื่อสารกับนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ

สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง และอาจารย์สุพรรณี เบอร์แนล อาจารย์ประจำสาขาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช จัดงานประชุมวิชาการกลุ่มสื่อสารศึกษา “กลุ่มศึกษาการสื่อสารกับกลุ่มคนและชุมชนศึกษา” ครั้งที่ 4/2562 ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมบวรรัตน์ประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสื่อสารกับนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างและรักษาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการสื่อสารระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับและเปิดงาน

โดยภายในงานจะมีการกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “เครือข่ายนักวิชาการกับการสื่อสารศึกษา” โดย รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อ

“การสังเคราะห์ชุดความรู้จากโครงการ CSRXCBR ในมิติการสื่อสาร กรณีศึกษาความร่วมมือระหว่างสกว. กับปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด” โดย ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย ดร.รักชนก สมศักดิ์ และอาจารย์อัฉราภรณ์ วรรณมะกอก

“การสื่อสารและวาทกรรม “แม่วัยใส” ในสังคมไทย" โดย ดร.ศุภรดา ประภาวงศ์

“การพัฒนาการจัดการเครือข่ายการสื่อสารของโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงรายและจังหวัดกาฬสิทธุ์.” โดยปณิสญา อธิจิตตา

และ “ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างแพทย์และผู้สูงอายุ” โดย อาจารย์ณัฎฐา  นันทตันติ

        ทั้งนี้หลังจากจบการนำเสนอผู้เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาผลงานให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นอีกด้วย


ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/12/2562 15:57:26

© 2019 MIS UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่