ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุม และวิพากษ์หลักสูตร เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม

     หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) และดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ได้มีการวิพากษ์หลักสูตร เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร ในครั้งนี้  

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/12/2562 15:54:25

© 2019 MIS UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่