ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

      นิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร ผนึกกำลังสาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาฟิสิกส์ คว้ารางวัลระดับประเทศจากโครงการ Startup Thailand League 2019

นิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร ผนึกกำลังสาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาฟิสิกส์ 
คว้ารางวัลระดับประเทศจากโครงการ Startup Thailand League 2019
------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Check Dee จากมหาวิทยาลัยพะเยา โดยนิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศจากโครงการ Startup Thailand League 2019 ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งสร้างสรรค์ความคิดและนวัตกรรม สนับสนุนนักวิจัย นิสิต นักศึกษา ให้พัฒนาธุรกิจได้ภายใต้ระบบพี่เลี้ยงสำหรับผู้ประกอบการ (Mentor for Entrepreneurship)

ทั้งนี้ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร ได้ส่งนิสิตเข้าร่วมทีมกับสาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาฟิสิกส์ 
ซึ่งได้นำผลงานการวิจัย “เครื่องวัดความสุกของทุเรียน ด้วยแสงอินฟาเรด โดยไม่ทำให้ทุเรียนเสียหายมาบูรณาการองค์ความรู้สู่แผนธุรกิจ และนำเสนอ Pitching ต่อคณะกรรมการ

สำหรับทีมอาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่ อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน (สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร) อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ (สาขาวิชาการตลาด) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยชนน์ 
เกษสุวรรณ (สาขาวิชาฟิสิกส์) และมีอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาคอยให้การสนับสนุน

นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีดังนี้
------------------------------------------

ทีม Check Dee: เครื่องวัดความสุกของทุเรียน ด้วยแสงอินฟาเรด โดยไม่ทำให้ทุเรียนเสียหาย


นางสาวศศิณา นากแก้ว
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปี 3

นางสาวพาณิภัค พึ่งอินทร์ 
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

นางสาวณัฐวิกา ถาลี
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

นางสาวปิญากรณ์ น่วมอิ่ม
นิสิตสาขาวิชาวิชาฟิสิกส์คู่ขนาน คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาลัยการศึกษา ชั้นปีที่ 4

นายวาทิน ยะวงค์
นิสิตสาขาวิชาวิชาฟิสิกส์คู่ขนาน คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาลัยการศึกษา ชั้นปีที่ 3


ภาพ :   อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    noppadol.wa   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/11/2562 14:32:12

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่