• slider
  • slider

ประชาสัมพันธ์

x
การฝึกอบรม/ทุนการศึกษา 
No data to display
x
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ 
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย 30/4/2563 12:13:35
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 30/4/2563 12:11:18
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการมอบอำนาจให้รองคณบดี รักษาการแทนคณบดี กรณีที่คณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 14/4/2563 12:26:00
x
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และหมดความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน 4/3/2563 14:08:43
x
รับสมัครงาน 
No data to display
x
ข่าวสารสำหรับนิสิต 
No data to display

ข่าวกิจกรรม | ข่าวทั้งหมด


รางวัลและความภาคภูมิใจของนิสิต | ข่าวทั้งหมด


UP CLIP

© 2019 MIS UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่