แผนปฏิบัติการประจำปี


รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2565

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ยังไม่ถึงรอบการประเมิน)
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2566 รอบ 6 เดือน (ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล)
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน (ยังไม่ถึงรอบการประเมิน)
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่