ค่านิยมองค์กร

   คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เป็นองค์กรที่มีความเป็นเอกภาพ มีคุณธรรม ยกย่องและให้เกียรติกัน ดูแลรับผิดชอบสังคม ใช้ความสามารถและสร้างสรรค์นวัตกรรมอันหลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับประเทศ

  • M : Moral praise and honor มีคุณธรรม ยกย่องและให้เกียรติกัน 
  • I : Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรม 
  • S : Social Responsibility รับผิดชอบต่อสังคม 
  • U : Unity ความเป็นเอกภาพ 
  • P : Professionalism and academic excellence ความเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศทางวิชาการ

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์

   We’re Smart School.
  1. Smart Managing
  2. Smart Image
  3. Smart Communication
  4. Smart Thinking
  5. Smart Services
© 2019 MIS UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่