ปรัชญา

   บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะความชำนาญวิชาชีพ และมีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ ตลอดจนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

ปณิธาน

   มุ่งเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพด้านนวัตกรรมการจัดการ เพื่อผลิตบัณฑิตในด้านการบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยว และนิเทศศาสตร์ ให้มีความเชี่ยวชาญบนพื้นฐานของคุณภาพวิชาชีพ เทคโนโลยี และสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์

   สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยวและนิเทศศาสตร์ระดับประเทศที่เป็นพลังสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพขั้นสูงในระดับประเทศ มุ่งเน้นคุณธรรมและความเป็นเลิศทางด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยวและนิเทศศาสตร์
 2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้และนำไปพัฒนาการเรียนการสอน และเพิ่มความเข้มแข็งในท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการทำวิจัยทั้งแบบสายตรงและบูรณาการ
 3. บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยวและนิเทศศาสตร์
 4. ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ท้องถิ่นไทย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างดีตลอดทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 5. พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในภูมิภาคอาเซียน
 6. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส พึ่งพาตนเองได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ร่วม

 1. เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข จบไปมีงานทำ และเป็นคนดีของสังคม
 2. เพื่อทำการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน (สนับสนุนแนวคิด OUOP – One University One Province)
 3. เพื่อการบริการวิชาการ โดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน (Community Empowerment)
 4. เพื่อทำนุบำรุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สู่สากล
 5. เพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล (Good Governance)
© 2019 MIS UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่