แผนการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ 2562
แผนการบริหารความเสี่ยง
รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
แผนการบริหารความเสี่ยง
รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
รายงานแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน

แผนการควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ 2562
แผนการควบคุมภายใน
รายงานแผนการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน
รายงานแผนการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
แผนการควบคุมภายใน
รายงานแผนการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน
รายงานแผนการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน

รายงานการควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ 2561
รายงานการควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ 2562
รายงานการควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ 2563
รายงานการควบคุมภายใน

© 2019 MIS UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่