x
# 
รางวัลและความภาคภูมิใจ 
นิสิตสาขาวิชาการตลาด คว้ารางวัลหลายรายการ จากโครงการ Start D Up จัดโดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จากัด (Sigha Park เชียงราย) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) 14/11/2562 14:32:50
นิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดพะเยา ปี 2562 15/11/2562 15:08:25
นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชมเชย (ที่ 4) จาก 20 กว่าทีม ในการแข่งขันการตอบปัญหาทางการตลาด ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ 14/11/2562 14:37:05
นิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร ได้รับรางวัลที่ 1 จากการประกวดแข่งขันถ่ายภาพ 14/11/2562 14:29:16
นิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร ผนึกกำลังสาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาฟิสิกส์ คว้ารางวัลระดับประเทศจากโครงการ Startup Thailand League 2019 14/11/2562 14:32:12
© 2019 MIS UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่