ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การบริหาร

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ปรึกษาหารือการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 23/5/2566 15:10:08 การบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (AUN QA Version 4.0) 23/5/2566 13:49:49 การบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เปิดหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 23/5/2566 13:43:36 การบริหาร
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 23/5/2566 13:41:00 การบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการโรงแรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ โรงแรมภูเก็ตแมริออท รีสอร์ทฯ 20/4/2566 15:54:11 การบริหาร
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ดำเนินโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 27/3/2566 12:31:42 การบริหาร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ดำเนินโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 27/3/2566 12:29:09 การบริหาร
คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 27/3/2566 12:01:34 การบริหาร
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาประธานหลักสูตร ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า เชียงราย จังหวัดเชียงราย 27/3/2566 11:13:38 การบริหาร
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 21/3/2566 11:50:22 การบริหาร
Page 1 of 14 (138 items)Prev1234567121314Next
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่