x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และนิสิตคู่ขนานสาขาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม Audition ภายใต้โครงการ I-Con UP 2021 11/3/2564 13:37:03 การผลิตบัญฑิต
ผู้บริหาร และนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกิจกรรม "กาดเวิ้งว้าว เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1" 11/3/2564 13:34:59 การผลิตบัญฑิต
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI) 11/3/2564 13:33:21 การบริการวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) 3/3/2564 13:03:22 การผลิตบัญฑิต
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม รายงานความก้าวหน้า แผนงานวิจัยระบบการบริหารจัดการน้ำแม่นยำสูง 3/3/2564 10:58:18 การวิจัย
คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำนิสิตที่กำลังศึกษารายวิชาการสื่อสารเพื่อการจัดการภัยพิบัติ 3/3/2564 10:56:44 การผลิตบัญฑิต
ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ให้การต้อนรับพลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา 3/3/2564 10:54:48 การบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เพื่อพัฒนากระบวนการและความก้าวหน 3/3/2564 10:53:05 การบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการ U2T และรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา 3/3/2564 10:51:13 การบริหาร
สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เปิดสอนรายวิชาเลือกเสรี “ศิลปะการผสมเครื่องดื่ม” 3/3/2564 10:49:21 การผลิตบัญฑิต
Page 1 of 33 (323 items)Prev1234567313233Next
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่