x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเขียนบทความในหนังสือพิมพ์ Yunnan Daily ในโอกาสการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 19/10/2564 10:48:25 ความเป็นสากล
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วม ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในประเด็นสร้างสรรค์สื่อยุคใหม่เข้าใจคนทุก Gen ให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 19/10/2564 10:45:54 การบริการวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมต้อนรับอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะยา ในกิจกรรม “สภากาแฟสัญจร” 7/10/2564 13:55:27 การบริหาร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree Program) หัวข้อ “เทคนิคการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์” 7/10/2564 13:52:17 การบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเล่าเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) 7/10/2564 13:48:37 การบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการ โครงการสัมมนาส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพ ทีมสหวิชาชีพและผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพะเยา 7/10/2564 13:46:31 การบริการวิชาการ
ผ่านไปแล้วสำหรับ ค่ายนวัตกรวัฒนธรรมรุ่นเยาว์ “สื่อสารอย่างรู้คุณค่า พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น” 7/10/2564 13:44:22 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 7/10/2564 13:39:46 การบริการวิชาการ
นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร ในงานสัมมนา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29/9/2564 9:22:51 การผลิตบัณฑิต
สาขาการสื่อสารสื่อใหม่ จัดกิจกรรม “NMC Explorer : Ready to Run” เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 29/9/2564 9:21:20 การผลิตบัณฑิต
Page 1 of 37 (364 items)Prev1234567353637Next
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่