x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
MIS ร่วมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขการทุจริต เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส 14/4/2563 20:14:35 การบริหาร
บุคลากร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เยี่ยมชมฝีมือและผลงานจากผู้ต้องขังเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาต่อยอด ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา 4/12/2562 16:12:27 การบริการวิชาการ
"บริษัทขยะจำลองหนองหล่ม" ผลผลิตของโครงการ 1 คณะ 1 Signature ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 4/12/2562 16:02:19 การบริการวิชาการ
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการกลุ่มการสื่อสารศึกษาครั้งที่ 4/2562 4/12/2562 16:00:59 การวิจัย
สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัสุโขทัยธรรมมาธิราช จัดงานประชุมวิชาการกลุ่มสื่อสารศึกษา “กลุ่มศึกษาการสื่อสารกับกลุ่มคนและชุมชนศึกษา” ครั้งที่ 4/2562 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสื่อสารกับนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ 4/12/2562 15:57:26 การบริหาร
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุม และวิพากษ์หลักสูตร เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 4/12/2562 15:54:25 การบริหาร
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดบูทนิทรรศการในโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในคณะฯ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนวกว่า 150 โรงเรียนทั่วประเทศ 4/12/2562 15:52:31 การบริหาร
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดนิทรรศการเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยพะเยาในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 4/12/2562 15:48:56 การบริหาร
ทีมนักวิจัย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และอัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว ลงพื้นที่ด่านบ้านฮวก และด่านปางมอน แขวงไชยบุรี สปป.ลาว 4/12/2562 15:47:17 การวิจัย
คณะนักวิจัย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานสัมมนา “การค้าข้ามแดน: โอกาส และความท้าทายของจังหวัดพะเยา” 4/12/2562 15:43:16 การบริการวิชาการ
Page 1 of 12 (117 items)Prev1234567101112Next
© 2019 MIS UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่